מכללות » תנאי שימוש

תנאי שימוש

השאר פרטים ליצירת קשר עם נציג מטעם האתר אודות
תנאי שימוש, השירות הינו בחינם!
רשימת מכללות
סמן

סמנו מכללות ומוסדות לימוד ומלאו פרטים בתחתית העמוד ליצירת קשר!

השאר פרטים ונציגי המכללות שסימנת יצרו איתך קשר בהקדם
איפה היית מעדיף ללמוד?תקנון האתר imichlalot

ברוך הבא לאתר המכללות imichlalot (להלן: "האתר").

השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה. אינך חייב להסכים לתנאי שימוש אלו אך אם אינך מסכים להם, הינך נדרש לצאת מהאתר ולא לעשות בו כל שימוש. תחילת השימוש באתר מעידה על הסכמתך ואישורך לתנאי שימוש אלו.

תנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון יחיד זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים וכן לתאגידים וגופים משפטיים אחרים בצורה שווה.הנהלת האתר רשאית לסגור את האתר ו/או לשנות את מראהו,מבנהו וזמינותם של השירותים הניתנים באתר, וזאת ללא כל צורך להודיע לך על כך מראש. על כן, לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה. השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמו שהם וללא כל התחייבות או אחריות. השימוש בתכנים ובשירותי האתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה.

החברה אינה מתחייבת כי התכנים באתר יהיו מעודכנים בכל עת.הנהלת האתר אינה מעוניינת לקבל ממך כל מידע שהינו סודי או מוגן על ידי זכויות כלשהן. על כן, ההתייחסות לכל מידע שתמסור לחברה באמצעות האתר או בכל אמצעי אחר לצורך פרסום תהיה כאל מידע לא סודי. דע, כי במשלוח תכנים ומידע לפרסום , הנך מקנה לחברה רשיון חינם שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולעשות בתכנים ובמידע כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה. משמעותו של דבר היא שאינך זכאי, ולא תהיה זכאי בעתיד, לכל תשלום שהוא בגין תכנים כלשהם שתמסור לחברה.

קניין רוחני

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובכל חלק בו אסור לשימוש פומבי, להעתקה או שיכפול או מסירה לצד שלישי. עבור כל שימוש חובה לקבל את הסכמת הנהלת האתר בכתב ומראש. האתר הינו לשימוש אישי ואין לעשות בו שימוש מסחרי.

תכנים כלכליים

כל החלטה בדבר השימוש בתכנים הכלכליים שתמצא באתר, תיעשה באחריותך בלבד.

קישורים ופרסומות

אין הנהלת האתר מתחייבת כי כל הקישורים והפרסומות באתר שימצאו באתר יהיו תקינים,מהימנים ועדכניים.
הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות בכל המשתמע מכך.החברה אינה אחראית לכל נזק שיגרם משימוש בתכני האתר בין אם הנזק ישיר או עקיף.

הפסקת שימוש ושיפוי

הנהלת האתר רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, אם לא יעמוד בתנאי מתנאֵי הסכם זה.

היה ויפר משתמש תנאי שימוש אלה, תהא החברה, לפי שיקול דעתה, זכאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.
המפר את תנאי השימוש ישפה את החברה בגין כל נזק או הפסד כתוצאה מהפרה זו לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.

השימוש במידע ושליחת חומר פרסומי, דיוור ללקוחות ושליחת הודעות sms

כל המידע אשר תמסור באתר המכללות  imichlalot ישמר במאגרי המידע של החברה.
בהסכמתך לקבל דיוור, הינך מאשר קבלת דיוור הן בדואר אלקטרוני והן באמצעות הודעות sms ו/או בכל אחד מאמצעי ההתקשרות שמסרת, מאתר הלימודים  imichlalot והן מהמוסדות לימוד אשר רשומות באתר הלימודים.
imichlalot רשאית להעביר את המידע לצד שלישי ו/או מי מטעמה על מנת לשלוח אליך חומר פרסומי, דיוורים אלקטרונים, הודעות SMS  בנושא הקשור ללימודים לפי שיקול דעתה של imichlalot.

imichlalot ומוסדות הלימוד המפרסמות באתר תהיינה רשאיות לפנות אליך בכל אמצעי התקשרות שמסרת באתר, לרבות דיוור אלקטרוני, הודעות SMS וכל אמצעי התקשרות אחר ולהציע לך שירותים ו/או מוצרים נוספים. 

במידה ואינך מעוניין לקבל חומר פרסומי כמתואר לעיל, יש לפנות בכתב למערכת imichlalot ולבקש להסירך ממאגר המידע.

בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר ניתן לפנות למנהל האתר:

imichlalot@gmail.com

שתהיה לך גלישה נעימה באתר.